Елс, домаќин во Рим, угостила бегалец преку Airbnb.org.

Помогнете да се сместат 100 000 бегалци кои бегаат од Украина

Понудете сместувања бесплатно или со попуст преку Airbnb.org или донирајте за да ни помогнете да собереме дополнителни финансии.

Вашата поддршка значи многу

Airbnb.org финансира краткорочни сместувања за најмногу 100 000 лица кои бегаат од Украина. Ги поддржуваме нашите гости бегалци без оглед на националноста, потеклото, етничката припадност или начинот на кој се идентификуваат.

Може да помогнете нудејќи привремени сместувања бесплатно или со попуст преку Airbnb.org или донирајќи средства за финансирање сместувања.

Линда, домаќин во Далас, има угостувано бегалци преку Airbnb.org.

Понудете сместување

Почнете да угостувате лица бесплатно или со попуст.

Како функционира угостувањето

  • Ќе обезбедите удобен кревет и основни удобности без разлика дали престојот ќе трае неколку дена или неколку недели. Дознајте повеќе за угостувањето на гости бегалци
  • Airbnb.org соработува со непрофитни организации кои проверуваат дали гостите бегалци ги исполнуваат условите и им помагаат пред, за време на и по престојот.
  • Airbnb на домаќините им го обезбедува AirCover, што вклучува осигурување од одговорност во износ од 1 милион долари, заштита од штета во износ од 1 милион долари и друго.
Фоде е гостин бегалец кој престојувал кај домаќин во Италија преку Airbnb.org.

Секоја донација помага да се оствари критична потреба за сместувања во итни случаи за оние кои бегаат од Украина и други лица во кризни ситуации.

Како функционира донирањето

  • 100% од вашата донација ќе одат за поврзување на луѓето со привремени сместувања.
  • Сместувањата се целосно бесплатни за гостите кои се пречекуваат во рамките на нашата програма.
  • Донациите не подлежат на плаќање данок колку што е тоа дозволено според локалните даночни закони.
Хосуе угостува преку Airbnb.org за да пречекува лица кои бегаат од разни видови непогоди.

Ви треба помош?

Во моментов не нудиме сместувања директно на поединци. Airbnb.org работи со други непрофитни партнери кои резервираат и координираат сместувања за гостите бегалци.

Што прават нашите непрофитни партнери

Нашите партнери се непрофитни организации кои помагаат во пречекувањето бегалци. Овие организации им помагаат на своите клиенти да најдат сместување, но и повеќе од тоа. Предлозите за соработка со непрофитни организации се прифаќаат само со покана.

Што прави Airbnb.org

Airbnb.org им обезбедува грантови и технологија на нашите непрофитни партнери кои ги координираат привремените сместувања за своите клиенти.

Нашите партнери

  • HIAS
  • Меѓународната организација за миграција (IOM)

Како Airbnb придонесува

Поддршка за домаќини

Airbnb на домаќините им го обезбедува AirCover, што вклучува осигурување од одговорност во износ од 1 милион долари, заштита од штета во износ од 1 милион долари и друго.

Финансирање на сместувања

Airbnb и донаторите придонесуваат со средства за привремени сместувања за најмногу 100 000 бегалци кои бегаат од Украина.

Откажување од надоместок

Airbnb се откажува од надоместоците за домаќините и гостите за сите сместувања на Airbnb.org за бегалци.